789bet sòng bạc trực tuyến - Tham gia ngayThông báo về việc nhận đơn xin hoãn thi, đổi ca thi, thi ghép hệ đại học chính quy, học kỳ 1, năm học 2023-2024

 07/12/2023  169

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO 

Số: 182 /TB-ĐT

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v nhận đơn xin hoãn thi, đổi ca thi, thi ghép học kỳ 1, năm học 2023-2024

của sinh viên các khóa hệ đại học chính quy

 

Căn cứ vào lịch thi học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 khóa 19, khóa 20 và các lớp K19, K20 chất lượng cao hệ đại học chính quy đã ban hành, các sinh viên các khóa có nhu cầu thi ghép, đổi ca thi, hoãn thi cùng Khoá 19, Khóa 20 hệ đại học chính quy nộp đơn về Phòng Đào tạo (Phòng 304 – Nhà Hiệu bộ). Lưu ý: Các sinh viên xin thi ghép phải mang theo đơn xin hoãn thi từ đợt thi trước, sinh viên hoãn thi lý do ốm đau phải mang theo xác nhận của cơ quan y tế, đổi ca thi do trùng lịch thi phải in lịch thi cá nhân từ hệ thống IU sinh viên). Mẫu đơn xin hoãn thi, Mẫu đơn xin đổi ca thi, Mẫu đơn xin thi ghép kèm theo Thông báo này. Phòng Đào tạo nhận đơn của sinh viên từ ngày 08 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2023

Quá thời hạn trên, Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết đơn của sinh viên, trừ những trường hợp sinh viên hoãn thi vì các lý do đột xuất (ốm đau, tai nạn).

Vậy Phòng Đào tạo thông báo để sinh viên chính quy các khóa biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Cố vấn học tập (để biết);

- Sinh viên chính quy các khoá (để thực hiện);

- Viện Đào tạo quốc tế;

- Đăng tải Website Nhà trường;

- Lưu: ĐT.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền


BÀI VIẾT LIÊN QUAN