789bet sòng bạc trực tuyến - Tham gia ngayThông báo v/v công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

 02/06/2023  1293

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QTKD

Số: 722/TB-ĐHKT&QTKD-ĐTNCXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 02 tháng  6 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên thông báo ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Trong quá trình tìm hiểu, thí sinh có thắc mắc hoặc ý kiến cần trao đổi, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà trường theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ:

- Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

- Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Hotline: 0987.697.697 – 0986.703.748

- Email: [email protected].

- Website: //tuyensinh.coqmax.com

- Facebook: fb.com/tuebatuyensinh

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (DTE) công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 với 4 phương thức xét tuyển. Chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy là 2.600; chỉ tiêu tuyển sinh hệ liên thông và đại học vừa làm vừa học là 940. Đề án đã chi tiết đối tượng, phạm vi tuyển sinh, cũng như các phương thức xét tuyển, ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2023.

Chi tiết Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 xem tại đây.

 

Nơi nhận:

- Đăng tải Website (để t/b);

- Lưu VT, ĐTNCXH.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Bùi Nữ Hoàng Anh

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN