789bet sòng bạc trực tuyến - Tham gia ngayKế hoạch thu học phí học viên các lớp cao học, NCS Học kỳ 1 năm học 2023-2024

 01/12/2023  235

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1539/ ĐHKT&QTKD-KHTC

V/v thông báo kế hoạch thu học phí

Học kỳ 1 năm học 2023-2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 12 năm 2023

                                      Kính gửi:        - Học viên các lớp cao học;  

  - Nghiên cứu sinh;  

 

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2023 - 2024 của Nhà trường;

Nhà trường thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 đối với các học viên như sau:

1. Thời gian thu: Từ ngày 04/12/2023 đến 15/12/2023

2. Hình thức thu: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Số tài khoản: 8501666898666

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – CN Nam Thái Nguyên.

Đơn vị hưởng: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

3. Địa điểm thu tiền mặt: Phòng 208 – Nhà làm việc và nghiên cứu.

Lưu ý: Khi học viên nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản, đề nghị học viên ghi đầy đủ Họ và tên, lớp, ở dòng nội dung trên giấy nộp tiền và ghi đúng tên “ĐƠN VỊ HƯỞNG”.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Phòng Đào tạo (để t/h);

- Học viên, NCS (để t/h);

- Lưu VT, KH-TC.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KH-TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thị Kim Anh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN