789bet sòng bạc trực tuyến - Tham gia ngayBan Giám hiệu

 30/11/2022  24719

PGS.TS. ĐINH HỒNG LINH

Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường

Email:[email protected]

Điện thoại: 0208 3647 685

- Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

+ Xây dựng chiến lược và giải pháp phát triển Nhà trường;

+ Kế hoạch và tài chính;

+ Xây dựng cơ bản và trang bị cơ sở vật chất;

+ Tổ chức và cán bộ;

+ Bảo vệ chính trị nội bộ;

+ Thanh tra - Pháp chế: Thanh tra định kỳ và đột xuất tất cả các mặt công tác của Trường và của từng phòng, khoa, trung tâm, bộ môn, bộ phận nhằm tăng cường kỷ cương và đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả công tác.

- Phụ trách công tác thi đua - khen thưởng;

- Phụ trách công tác đào tạo sau đại học, đại học chính quy, phi chính quy (trong nước) và công tác tuyển sinh;

- Xây dựng và quản lý các chương trình đào tạo đại học và sau đại học trong nước;

- Phát triển học liệu, giáo trình, chỉ đạo các bộ môn lựa chọn giáo trình phù hợp hoặc biên soạn giáo trình;

- Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Làm việc với các cơ quan báo chí, truyền thông;

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị - Phục vụ, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Khoa Quản trị kinh doanh, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Kế toán, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội;

- Ngoài các lĩnh vực công tác và các đơn vị Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường trực tiếp phụ trách, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường có thể trực tiếp giải quyết công việc ở các lĩnh vực và các đơn vị khác đã giao cho các Phó Hiệu trưởng khi thấy cần thiết hoặc khi được đề nghị;

- Sinh hoạt tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

TS. ĐỖ ĐÌNH LONG

Phó Hiệu trưởng

Email:[email protected]

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (cả trong nước và quốc tế);

- Phụ trách công tác hợp tác quốc tế;

- Phụ trách công tác liên kết đào tạo quốc tế (bao gồm cả liên kết đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo ngắn hạn và du học);

- Phụ trách chuẩn ngoại ngữ, tin học cho CBVC và người học; triển khai các đề án tin học, ngoại ngữ;

- Quản lý mạng LAN và cổng thông tin điện tử của Trường (bao gồm cả website Tiếng Việt và Tiếng Anh);

- Các công tác khác khi được Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường phân công;

- Phụ trách các đơn vị: Phòng KH-CN&QHQT, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Khoa Quản lý - Luật Kinh tế, Viện Đào tạo quốc tế, Viện NCKT&PTNNL, Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh;

- Sinh hoạt tại Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

TS. BÙI NỮ HOÀNG ANH

Phó Hiệu trưởng

Email:[email protected]

- Quản lý công tác sinh viên, cố vấn học tập;

- Phát triển mạng lưới cựu sinh viên;

- Phụ trách công tác nội chính, bao gồm:

+ Chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền;

+ Đôn đốc, triển khai công tác giải phóng mặt bằng;

+ Quản lý việc điều xe ô tô phục vụ công tác của Trường;

+ Quản lý công tác vệ sinh môi trường, y tế, ký túc xá;

+ Chỉ đạo công tác quân sự, bảo vệ an ninh trật tự;

+ Duy trì nề nếp và kỷ luật lao động của CBVC khối phục vụ đào tạo trong Trường;

- Các công tác khác khi được Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường phân công;

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Công tác HSSV; Khoa Kinh tế; Khoa Ngân hàng - Tài chính, Khoa Marketing, Thương mại và Du lịch;

- Sinh hoạt tại Phòng Công tác HSSV.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN